Ligji per Barnat

Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë rregullat për fabrikimin, importimin, eksportimin, 
tregtimin, përdorimin dhe kontrollin e cilësisë së barnave që përdoren për njerëzit në 
Republikën e Shqipërisë.

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657